Odredbe i uslovi kompanije Clover – Uslovi korišćenja veb lokacije i Uslovi prodaje

Korišćenje veb lokacije www.cloverimaging.eu ili naših lokalnih podlokacija („veb lokacija”) i kupovina naših proizvoda putem veb lokacije, telefaksa ili e-pošte, podležu ovim odredbama i uslovima („Odredbe i uslovi”).

Odredbe u odeljku A („Uslovi korišćenja veb lokacije”) primenjuju se na sve klijente koji besplatno koriste veb lokaciju nakon registracije i prihvatanja Uslova korišćenja veb lokacije.

Odredbe u odeljku B („Uslovi prodaje”) se primenjuju na klijente koji kupuju proizvode putem veb lokacije, e-pošte, telefaksa ili na neki drugi način. Odeljak C („Obaveštenje o privatnosti pri kupovini proizvoda u skladu sa Uslovima prodaje”) pruža informacije o obradi podataka pri kupovini proizvoda, u skladu sa Uslovima prodaje.

Odeljak A: Uslovi korišćenja veb lokacije

1. Korišćenje naše veb lokacije

Veb lokacijom upravlja kompanija Clover Germany GmbH („Clover Germany”, „mi” ili „nas”). Na veb lokaciji klijenti mogu pronaći informacije o našoj kompaniji i proizvodima koje entiteti u sklopu evropske grupe Clover nude. Korišćenje naše veb lokacije se ne plaća.

1.1 Registrovanjem na našu veb lokaciju, klijent prihvata navedene Odredbe i uslove i ujedno potvrđuje da deluje u svojstvu kompanije. Ponudu klijenta možemo da odbijemo bez navođenja razloga. Ugovor o slobodnom korišćenju veb lokacije i njene registrovane oblasti („Ugovor”) zaključuje se nakon što klijent dobije podatke o nalogu, odnosno kada klijent odgovori na e-poruku sa potvrdom i verifikuje adresu e-pošte koja je priložena u postupku registrovanja. Nakon prihvatanja ponude, klijent može da nastavi da besplatno koristi funkcionalnosti veb lokacije, a ujedno dobija i pristup alatki za određivanje cena, pa može putem veb lokacije i da poručuje proizvode.

1.2 Kompanija Clover Germany upravlja veb lokacijom i sređuje njen sadržaj. Klijent ne može da koristi sadržaje u svrhe koje nisu obuhvaćene u ovim Odredbama i uslovima bez prethodne pisane saglasnosti. Dostupnost proizvoda koji su u ponudi na veb lokaciji razlikuju se u zavisnosti od raspoloživosti i klijentovog regiona. Mi ne garantujemo da su u svakom trenutku svi proizvodi dostupni za svaki region.

1.3 Pristup veb lokaciji je moguć i putem telekomunikacija. Neophodni uslovi za korišćenje veb lokacije su: pristup internetu, računar, laptop, pametni telefon ili tablet, veb pregledač i aktivacija programskog jezika JavaScript, u skladu sa trenutnim tehnologijama.

1.4 Sve ostale odredbe koje se odnose na kupovinu naših proizvoda navedene su u Uslovima prodaje.

2. Garancija za nedostatke i odgovornost

Za usluge sadržane u Uslovima korišćenja veb lokacije važe sledeća pravila:

2.1 Isključen je svaki vid garancije, osim u slučaju da kompanija Clover Gemany na neovlašćen način prikrije neki nedostatak.

2.2 Kompanija Clover Germany isključivo snosi odgovornost za namerna oštećenja, kao i oštećenja nastala usled grube nepažnje. Svaka druga odgovornost je isključena u skladu sa pravnim propisima.

3. Zaštita podataka

Smernice za privatnost su dostupne na veb lokaciji www.cloverimaging.eu i one obaveštavaju klijenta o načinu obrade ličnih podataka i kolačićima koje veb lokacija koristi.

4. Trajanje Ugovora

4.1 Klijent može raskinuti Ugovor u bilo kom trenutku bez navođenja razloga slanjem e-pošte.

4.2 Kompanija Clover Germany može raskinuti Ugovor u bilo kom trenutku ako dođe do materijalnog kršenja ovih Odredaba i uslova od strane klijenta. Do raskida Ugovora može doći i zbog neispunjenja ugovornih obaveza, uz pisano obaveštenje četiri (4) nedelje unapred.

5. Ostalo

5.1 Ove Uslove korišćenja veb lokacije reguliše nemački zakon, a u slučaju konflikta pravnih principa merodavna je Konvencija Ujedinjenih nacija o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe (CISG).

5.2 Za sve sporove koji proističu iz ovih Uslova korišćenja veb lokacije isključivu nadležnost ima telo u državi u kojoj je sedište kompanije Clover Germany. Kompanija Clover Germany takođe ima pravo da podnese tužbu protiv klijenta u državi u kojoj on ima prebivalište.

5.3 Ako jedna ili više odredaba sadržanih u Odredbama i uslovima prestane da važi ili nije primenjiva, to neće uticati na važenje ostalih odredbi u okviru ovih Odredaba i uslova. U tom slučaju, ugovorne strane su saglasne da zamene nevažeće i neprimenjive odredbe važećim i primenjivim odredbama koje približno sadrže namenu i ekonomski uticaj neprimenjive ili nevažeće odredbe. Isto se odnosi i na bilo kakve izmene nastale usled popunjavanja delova koji nedostaju u okviru ovih Odredaba i uslova.

Odeljak B: Uslovi prodaje

Uslovi prodaje se primenjuju uz Uslove korišćenja veb lokacije. U slučaju neslaganja, primenjivaće se odredbe sadržane u Uslovima prodaje.

1. Opšti uslovi

1.1 Ovi Uslovi prodaje odnose se na sve kupovine proizvoda putem veb lokacije, e-pošte ili na neki drugi način. Ugovorne Strane su Clover Portugal LDA, Clover Serbia d.o.o. ili Clover Germany GmbH – što je navedeno u ponudi i opisano u klauzuli 2 u okviru ovih Uslova prodaje („entitet Clover EMEA”, „mi” ili „naš”). Uslovi prodaje se odnose na sve transakcije sa kompanijama. Pri plasiranju porudžbine, klijent potvrđuje da deluje u svojstvu kompanije ili da je njen predstavnik, u skladu sa zakonima zemlje u kojoj je ona registrovana.

1.2 Entitet Clover EMEA se protivi bilo kakvim odstupajućim, suprotstavljenim ili dodatnim odredbama i uslovima klijenta. Čak i ako je entitet Clover EMEA svestan tih odredaba i uslova i činjenice da oni nisu izričito suprotstavljeni, ti uslovi neće biti uključeni u Ugovor o kupovini, niti će ih entitet Clover EMEA na neki drugi način prihvatiti. To se takođe odnosi na odredbe i uslove klijenta u slučaju zadržavanja prava svojine.

1.3 Pojedinačni ugovori između ugovornih strana imaju prednost u odnosu na ove Uslove prodaje.

1.4 Dopune Uslova prodaje od strane klijenta biće na snazi samo u slučaju da postoji izričita pisana saglasnost entiteta Clover EMEA.

2. Ponuda i ugovorna dokumentacija

2.1 Entitet Clover EMEA će klijentu dostaviti ponudu za proizvode sa cenama. Ti proizvodi i cene su podložni izmenama sve do trenutka sklapanja ugovora između klijenta i entiteta Clover EMEA. Ponuda koju dostavlja entitet Clover EMEA i stranica sa proizvodima na veb lokaciji ne predstavljaju obavezujuću ponudu za klijenta. Tehničke izmene, kao i izmene koje se tiču formata, boje, cene i/ili mase su rezervisane.

2.2 Klijent može da poruči proizvode na osnovu ponude entiteta Clover EMEA i cena sadržanih u njoj. Poručivanjem proizvoda na osnovu ponude koju je dostavio entitet Clover EMEA, klijent je izričito saglasan da želi da kupi proizvode. Entitet Clover EMEA može da prihvati ponudu putem pisane potvrde porudžbine („Ugovor o kupovini”).

2.3 Očigledne greške i nepravilnosti u ponudama, potvrdama porudžbine i fakturama ispravlja entitet Clover EMEA.

2.4 Sva prava svojine i autorska prava za ponude sa cenama, projekte ili druga dokumenta u vezi sa ponudom zadržava entitet Clover EMEA, osim ako izričito nije dogovoreno drugačije.

2.5 Sve informacije o proizvodima su obavezujuće samo ako su predstavljene u brošuri ili objavljene na veb lokaciji, kao i u slučaju da ih je entitet Clover EMEA izričito potvrdio pisanim putem.

3. Cene i uslovi plaćanja

3.1 Obavezujuće cene poručenih proizvoda navedene su u potvrdi porudžbine. Ako ta informacija nedostaje, primenjuje se cenovnik entiteta Clover EMEA koji važi na dan zaključenja ugovora o kupovini. PDV se dodaje na sve cene, u skladu sa važećom stopom.

3.2 Sve kupljene proizvode pokriva osiguranje robe u prevozu entiteta Clover EMEA ako se oni prevoze prevoznim sredstvima kompanije ili na neki drugi način od i do svih država u svetu.

3.3 Osim ako nije drugačije naznačeno u potvrdi porudžbine, svaki fakturisani iznos se mora platiti po prijemu relevantne fakture. Čekovi se samo uslovno prihvataju kao sredstvo plaćanja i oni važe tek nakon što se unovče. Ako klijent ne izvrši uplatu u dogovorenom periodu, smatra se da je došlo do kršenja obaveze plaćanja. Klijent mora da plati zakonsku zateznu kamatu na iznos koji duguje. Zadržavamo pravo da tražimo i veći iznos za štetu proisteklu iz kašnjenja.

3.4 Klijent jedino ima pravo da poravna dugovanja kroz protiv-potraživanja koja entitet Clover EMEA ne može da ospori ili ona za koje je doneta konačna odluka. Klijent može isključivo da se poziva na zadržavanje prava svojine pod uslovom da je protiv-potraživanje zasnovano na istoj ugovornoj vezi i da nije osporeno, odnosno u slučaju da je za njega doneta konačna odluka.

4. Prenos rizika i isporuka

4.1 Rizik od slučajnog gubitka ili oštećenja proizvoda se prenosi na klijenta nakon isporuke, a u slučaju prenosa prodaje, u trenutku kada se roba uruči pružaocu usluga transporta ili nekoj drugoj osobi ili telu koje je unajmljeno da obavi isporuku.

4.2 Ako klijent ne prihvati isporuku, rizik od slučajnog gubitka se prenosi na njega. Smatraće se da entitet Clover EMEA kasni sa isporukom samo u slučaju da klijent dostavi pisano obaveštenje o ispunjenju ove obaveze. To se ne odnosi na izričito dogovorene i fiksirane rokove dostave.

5. Garancija za nedostatke

5.1 Klijent ima pravo na poništenje Ugovora o kupovini u skladu sa državnim zakonom i uzimajući u obzir zakonske iznimke u slučaju da entitet Clover EMEA ne ispuni obaveze u fiksiranom dogovorenom roku za popravku ili zamenu proizvoda zbog nedostatka. Ako je reč o neznatnom nedostatku, klijent ima pravo na umanjenje cene. Svako drugo pravo na umanjenje cene je isključeno. Ostala potraživanja definiše isključivo klauzula 6 u okviru Uslova prodaje.

5.2 Klijent nema pravo na garanciju za nedostatke ako relevantni nedostaci i oštećenja proizilaze iz neispravne ili neodgovarajuće upotrebe, nepropisnog postavljanja ili korišćenja proizvoda od strane klijenta ili treće strane, trošenja pri uobičajenom radu, pogrešnog ili nemarnog tretmana ili neispravnog održavanja. Klauzula 6 u ovim Ulovima prodaje ostaje nepromenjena.

5.3 Ako klijent ili treće lice izvede popravku na nepropisan način, entitet Clover EMEA ne snosi odgovornost za proistekle posledice. To se takođe odnosi na izmene izvedene na kupljenom proizvodu bez prethodne saglasnosti dobavljača.

5.4 Reklamacioni zahtev klijenta ističe nakon 12 meseci od dana isporuke neispravnog proizvoda. Klauzula 6 ovih Uslova prodaje se ne menja.

6. Ograničenje odgovornosti

6.1 Odgovornost entiteta Clover EMEA za štete nastale zbog blagog nemara iz bilo kog zakonskog razloga, ograničena je na sledeće:

  1. Odgovornost entiteta Clover EMEA za bilo koje kršenje materijalne odgovornosti, u skladu sa bilo kojom zakonskom obavezom, ograničena je na obim štete koji je moguće predvideti za ovaj tip ugovora.
  2. Entitet Clover EMEA ne snosi odgovornost za blagi nemar ili za nemar bilo koje druge prirode.

6.2 U skladu sa klauzulom 6.1 ovih Uslova prodaje, ograničenje odgovornosti se ne primenjuje na zakonske obaveze (naročito u skladu sa nemačkim Zakonom o odgovornosti za proizvode [Produkthaftungsgesetz]), niti na potraživanja u slučaju smrti ili telesne ili zdravstvene povrede za koje se smatra da je odgovoran entitet Clover EMEA. Ograničenje odgovornosti se takođe ne primenjuje ako entitet Clover EMEA ne daje nikakvu garanciju.

6.3 Klauzule 6.1 i 6.2 Uslova prodaje se primenjuju u slučaju da postoji odgovornost entiteta Clover EMEA za bilo koje neopravdane troškove.

6.4 Klijent ima obavezu da preduzme adekvatne mere kako bi se izbegle ili umanjile štete.

7. Zadržavanje prava svojine

7.1 Isporučeni proizvodi ostaju u vlasništvu kompanije Clover EMEA sve do uplate svih potraživanja u vlasništvu klijenta proisteklih kroz poslovnu saradnju.

7.2 Klijent je u obavezi da brine o svim proizvodima u toku zadržavanja prava svojine. Klijent je u obavezi da odmah obavesti entitet Clover EMEA u slučaju da treća strana ima pristup tim proizvodima, kao npr. u slučaju izvršenja po potraživanju koja su u vezi sa proizvodom tokom zadržavanja prava svojine, kao i u slučaju oštećenja i uništenja proizvoda.

7.3 Ako klijent ne ispuni svoje obaveze, kao npr. u slučaju kašnjenja plaćanja, entitet Clover EMEA može da poništi Ugovor o kupovini i da traži povraćaj proizvoda u toku trajanja zadržavanja prava svojine, kao i da ih koristi u neke druge svrhe kako bi se ispunila potraživanja protiv klijenta po isteku dogovorenog odloženog perioda plaćanja, osim ako se taj period ne može poništiti u skladu sa važećim zakonom. U takvom slučaju poništenja Ugovora o kupovini, klijent mora odmah da pruži entitetu Clover EMEA direktan pristup proizvodima u toku zadržavanja prava svojine, kao i da iste preda. Ako entitet Clover EMEA zahteva predaju proizvoda u skladu sa ovom odredbom, to će se smatrati poništenjem Ugovora o kupovini.

7.4 Klijent ima pravo da preproda predmetni proizvod u toku trajanja zadržavanja prava svojine u redovnom poslovanju. Klijent već tada treba da prenese sva svoja potraživanja koja se prikupljaju kroz ponovnu prodaju na entitet Clover EMEA. Ako nakon izvršenog prenosa potraživanja klijent proda proizvode koji su predmet zadržavanja prava svojine zajedno sa proizvodima koji ne pripadaju entitetu Clover EMEA, tada klijent prenosi sva potraživanja proistekla iz ponovne prodaje do iznosa vrednosti proizvoda sa zadržanim pravom svojine, uz dopunska prava i prioritet u odnosu na preostali iznos. Entitet Clover EMEA prihvata prenos potraživanja. Klijent treba da ima ovlašćenje da prikuplja potraživanja i nakon prenosa. Ovim se ovlašćenje entiteta Clover EMEA da prikuplja potraživanja ne menja. Međutim, entitet Clover EMEA se slaže da neće prikupljati potraživanja sve dok klijent uredno izmiruje svoje obaveze i plaćanja. Entitet Clover EMEA može da zahteva od klijenta da ga obaveštava o prenesenim potraživanjima i relevantnim dužnicima, tako da je klijent u obavezi da pruži sve neophodne informacije za prikupljanje potraživanja i da preda relevantna dokumenta. Klijent takođe treba da obavesti i svoje dužnike o prenosu potraživanja.

7.5 Tokom trajanja zadržavanja prava svojine, klijent je dužan da o svom trošku sve proizvode sa zadržanim pravom svojine zaštiti od krađe, oštećenja i šteta izazvanih požarom, vodom ili na neki drugi način. Entitet Clover EMEA zadržava pravo da uplati polisu osiguranja o trošku klijenta ako klijent sam to ne učini u toku trajanja zadržavanja prava svojine.

7.6 Klijent ima pravo da zahteva od entiteta Clover prodaju hartija od vrednosti do ostvarenja prodajne vrednosti koja premašuje 20% iznosa osiguranih potraživanja.

8. Ostalo

Ako jedna ili više odredaba sadržanih u Odredbama i uslovima prestane da važi ili nije primenjiva, to neće uticati na važenje ostalih odredbi u okviru ovih Odredaba i uslova. U tom slučaju, ugovorne strane su saglasne da zamene nevažeće i neprimenjive odredbe važećim i primenjivim odredbama koje približno sadrže namenu i ekonomski uticaj neprimenjive ili nevažeće odredbe. Isto se odnosi i na bilo kakve izmene nastale usled popunjavanja delova koji nedostaju u okviru ovih Odredaba i uslova.

Odeljak C: Obaveštenje o privatnosti pri kupovini proizvoda u skladu sa Uslovima prodaje

Pogledajte informacije koje se tiču obrade ličnih podataka u kontekstu kupovine proizvoda, u skladu sa Uslovima prodaje. Informacije o zaštiti podataka se odnose na vas ako ste samostalni preduzetnik ili neko drugo pravno lice koje poručuje proizvode, kao i u slučaju da poručujete proizvode kao lice zaposleno kod klijenta.

1. Ako klijent poruči proizvode putem veb lokacije, kompanija Clover Germany je odgovorna za obradu sledećih podataka koji su neophodni za realizaciju kupovine i slanje fakture: ime i prezime, naziv kompanije, adresa, grad, država, jezik, poštanski broj, adresa e-pošte, lozinka, broj telefona, ime i kontakt podaci osobe sa kojom se komunikacija odvija u ime klijenta, detalji porudžbine i kupovine, kao i informacije o plaćanju i fakturisanju. Osnov za obradu ličnih podataka jeste izvršavanje ugovora o kupovini. Kompanija Clover Germany će izbrisati lične podatke kada klijent izbriše nalog, pod uslovom da su sva potraživanja u vezi sa nalogom ili kupovinom izmirena. U svakom drugom slučaju, kompanija Clover Germany će obrađivati samo one lične podatke koji su neophodni za ispunjavanje pravnih obaveza i arhiviranje. Kompanija Clover Germany deli lične podatke sa entitetom Clover EMEA, kako bi mu omogućila (a da ovaj to nije već sam učino) da obradi postupak kupovine i pošalje fakturu klijentu. Kompanija Clover Germany ili entitet Clover EMEA deli lične podatke sa pružaocima transportnih usluga kako bi se proizvodi koje je klijent poručio isporučili.

2. Ako klijent kupi proizvod putem e-pošte ili telefaksa, entitet Clover EMEA je odgovoran za obradu sledećih podataka koji su neophodni za obradu postupka kupovine i slanje fakture: ime i prezime, naziv kompanije, adresa, grad, država, jezik, poštanski broj, broj telefona, ime i kontakt podaci osobe koja deluje u svojstvu predstavnika klijenta, detalji porudžbine i kupovine, kao i informacije o plaćanju i fakturisanju. Osnov za obradu ličnih podataka jeste izvršavanje Ugovora o kupovini. Entitet Clover EMEA će izbrisati sve lične podatke kada nakon izmirenja svih potraživanja. U svakom drugom slučaju, entitet Clover EMEA će obrađivati samo one lične podatke koji su neophodni za ispunjavanje pravnih obaveza i čuvanje kopija. Entitet Clover EMEA deli lične podatke sa pružaocima transportnih usluga kako bi se proizvodi koje je klijent kupio isporučili.

3. Ukoliko imate pitanja u vezi sa zaštitom podataka, molimo Vas pišite na dataprotection@cloverimaging.eu.

4. U skladu sa pravnim zahtevima, klijent ima pravo da dobije informacije o ličnim podacima koje čuvamo, kao i da zahteva ispravku, brisanje ili ograničavanje ličnih podataka. Takođe može da uloži prigovor na obradu ličnih podataka. Klijent ima pravo i na prenosivost podataka. Ako klijent smatra da obrada njegovih ličnih podataka krši zakon o zaštiti podataka, on može da uloži žalbu kod nadležnog tela.

5. Klijenti mogu kontaktirati sa nama putem e-pošte na adresu mlichtenstein@clovertech.de ili gleaven@clovertech.com. Dodatne informacije o obradi ličnih podataka opisane su u Smernicama za privatnost koje se nalaze na veb lokaciji www.cloverimaging.eu.

Informacije
Zatvori
Informacije
Zatvori
Informacije
Zatvori
Informacije
Zatvori
 
Zatvori

INFORMACIJE
Zatvori

Da li ste sigurni da želite da se izlogujete?

INFORMACIJE
Zatvori

Pritisnite OK da biste prebacili region na Clover Imaging Group

Višestruki izbor
Zatvori

Ova stavka je dostupna za direktnu prodaju ili razmenu kupovine
Molimo izaberite ispod.

Povrati informacije naloga
Zatvori
Da biste povratili informacije Vaše prijave, upišite Vaš email:
 
Molimo sačekajte...
Loader
Informacije

Hvala na interesovanju za CIG! Zbog visoke funkcionalnosti našeg sajta, možemo da podržimo samo najnovije web pretraživače. Preporučujemo da preuzmete najnoviju verziju Vašeg pretraživača Internet Explorer, Google Chrome ili Mozilla Firefox.

Informacije

Vaša sesija ističe za 5 minut(a).


Informacije

Vaša sesija je istekla. Vi ćete sada biti vraćeni na početnu stranicu.


Greška prilikom povraćaja informacija
Zatvori
Hvala
Zatvori
Video materijal
Zatvori
Video materijal
Zatvori
Video materijal
Zatvori
Video materijal
Zatvori
Postavi logo
Zatvori

Dozvoljeni format: .jpg, .png, .bmp; Max:1024x768px; Min:590x307px.

Informacije dostave ()

Close
INFORMACIJE
Zatvori

Vaš dokument je kreiran. Molimo sačekajte dok ne započne preuzimanje.


Pravila i Uslovi
Zatvori
Lista adresa za dostavu Vidi sve adrese
Zatvori
Kliknite adresu da biste je izabrali
Dodaj novu Dostavu-na adresu
Zatvori
* Obavezno polje
Kako funkcioniše?
Zatvori

Kliknite zeleno dugme "Kreiraj novog korisnika"

Popunite polja u formularu za vašeg novog korisnika. Izaberite koje dozvole novi korisnik treba da ima i dodelite im korisničko ime i lozinku. Kliknite na Sačuvaj. Dobićete E-mail kojim se potvrđuje da je novi korisnik uspešno kreiran. Pratite ovu proceduru za podešavanje svakog novog korisnika.

Nakon što ste kreirali novog korisnika, on će dobiti automatski Email sa svojim novim korisničkim imenom i lozinkom. On će dobiti uputstva o tome kako da promeni svoju lozinku i moći će ako želi da izabere svoju šifru. Međutim, vi ćete kao administrator uvek imati pristup za brisanje / editovanje korisnika, moći ćete videti njihove informacije o profilu (uključujući i njihove lozinke) i menjati dozvole.

Ako treba da izmenite korisnika, postoje linkovi pored svakog korisnika sa kojima možete da izmenite ili izbrišete profil korisnika.

Ako želite da izbrišete korisnika, korisnik će se pojaviti na stranici izbrisanih korisnika i možete ga ponovo aktivirati u bilo kom trenutku ako je potrebno da to uradite.

CIG Video
Zatvori
Informacije
Zatvori

Otpremi Pravila i uslove
Zatvori

Dozvoljeni format: .pdf; Maksimalna veličina datoteke: 5MB.

INFORMACIJE

Postavi logo kupca
Zatvori

Dozvoljeni format: .jpg, .jpeg, .png, .bmp; Maksimalna veličina datoteke: 5MB.