Opisi sertifikata i programa


CIG sertifikati su specifični za određenu lokaciju. Za kompletnu listu, kliknite ovde.


Za više detalja, kontaktirajte info@cloverimaging.eu

ISO 9001:2008 i ISO 9001:2015

ISO 9000:2000 predstavlja porodicu standarda i smernica za kvalitet u proizvodnim i uslužnim delatnostima Međunarodne organizacije za standardizaciju (ISO).
ISO 9001:2015 je najobuhvatniji nivo ISO 9000:2000 serije i pokriva sve od dizajna i razvoja preko proizvodnje i distribucije proizvoda i usluga. Opšti cilj je da se uspostavi sistem za poboljšanje kvaliteta i pouzdanosti proizvoda.

ISO 14001:2004 i ISO 14001:2015

ISO 14001:2004 i ISO 14001:2015 su međunarodne specifikacije Sistema menadžmenta zaštite životne sredine (EMS). One definišu zahteve za uspostavljanje politike zaštite životne sredine, utvrđivanje aspekata životne sredine i uticaja proizvoda/aktivnosti/usluga, planiranje merljivih ciljeva u vezi sa zaštitom životne sredine, implementaciju i funkcionisanje programa koji će ostvariti te ciljeve, proveru i korektivne mere, kao i reviziju upravljanja.

ISO 50001:2011

ISO 50001:2011, Sistemi za upravljanje energijom - Zahtevi sa uputstvom za upotrebu, je dobrovoljni međunarodni standard razvijen od strane ISO (Međunarodna organizacija za standardizaciju).
Svrha ovog međunarodnog standarda je da omogući organizacijama da uspostave sisteme i procese potrebne za poboljšanje energetskih performansi, uključujući energetsku efikasnost, upotrebu i potrošnju. Implementacija ovog standarda ima za cilj da dovede do smanjenja emisije gasova sa efektom staklene bašte, troškova energije, kao i drugih povezanih uticaja na životnu sredinu kroz sistematsko upravljanje energijom.

OHSAS 18001:2007

OHSAS 18001:2007 je međunarodna specifikacija Sistema za upravljanje zaštitom zdravlja i bezbednosti na radu (OH&S). Ona definiše zahteve za uspostavljanje politike zdravlja i bezbednosti, određivanje rizika i opasnosti proizvoda/aktivnosti/usluga, planiranje merljivih ciljeva, kao i implementaciju i funkcionisanje programa koji će ostvariti te ciljeve uz stalno usavršavanje kroz korektivne akcije i reviziju upravljanja.

STMC

STMC je skraćeno od Standardized Test Methods Committee (Komisija za standardizovane test metode). Međunarodni odbor Imaging Technology (Int'l ITC) uređuje STMC program, osigurava njegovo pravilno korišćenje i politike protiv zloupotrebe STMC programa i logotipa. Već duže od deset godina STMC simbol je pokazatelj kvaliteta u industriji reproizvodnje. Test metode se koriste za procenu performansi toner kertridža. STMC koristi određene ASTM test metode za procenu gotovih kertridža u odnosu na druge kertridže, obično OEM kertridže.

LGA

LGA (Landesgewerbeanstalt Bayern) predstavlja grupu kompanija koje pružaju usluge koje uglavnom uključuju testiranje i pregled, konsultacije, sertifikaciju i obuku.
Određeni broj Clover toner kertridža je testiran na emisiju štetnih materija u skladu sa LGA kriterijumima za sertifikaciju i dokazano je da proizvodi ispunjavaju minimum zakonskih uslova (propise u vezi sa opasnim materijalima i zabranjenim hemikalijama).

BLUE ANGEL

Blue Angel (Der Blaue Engel) je nemački sertifikat za proizvode i usluge koji ispunjavaju stroge zahteve u vezi sa zaštitom životne sredine, zdravljem i uslovima korišćenja.
Dodeljuje se od 1978. godine. RAL Institut kontinuirano revidira kriterijume kako bi odražavali tehnološki razvoj. Kompanije nagrađene sa Blue Angel pokazuju svoju posvećenost zaštiti životne sredine, zdravlja i bezbednosti.

CHAS

CHAS (Contractors Health and Safety Assessment Scheme) je značajna šema koja promoviše prednosti efikasnog sistema zdravlja i bezbednosti unutar industrije i poslovanja.
Svrha CHAS sertifikata je da pomogne kupcima i dobavljačima u procesu procene kompetencija u vezi sa zdravljem i bezbednošću.

NORDIC SWAN ECOLABEL

Swan eco label je standard ekološke nalepnice zajednički za ceo skandinavski region, postavljen od strane Nordijskog saveta ministara 1989. godine, koji je neprofitna organizacija. Svrha Swan standarda je da se smanji otpad i osigura kvalitet. Jednostavna poruka koja se vezuje za posedovanje Swan logotipa je da je proizvod kojem je dodeljena dobar ekološki izbor.
Kertridži označeni sa Swan logom su reproizvedeni, ponovo napunjeni kertridži ili tankovi sa toner prahom. Koriste se za crno-belo i kolor štampanje u štampačima i mašinama za kopiranje.Društvena odgovornost

SMETA

SMETA (Sedex Members Ethical Trade Audit) je jedna od najčešće korišćenih etičkih audita na svetu.

SEDEX je globalna, neprofitna, članska organizacija. Ona je veb baza najveće svetske platforme za deljenje etičkih i društevno odgovornih podataka o dobavljačima u lancima snabdevanja.

SMETA je audit postupak koji predstavlja skup dobre prakse u samoj tehnici etičkog audita. To nije kodeks ponašanja, nova metodologija ili sertifikacioni proces. Koristeći SMETA-u, dobavljač može imati sproveden jedan audit koju će podeliti sa više kupaca u okviru SEDEX platforme.

SMETA je metodologija koja koristi ETI osnovni kodeks i lokalni zakon kao merni instrument. Uključuje četiri modula:

 • Zdravlje i bezbednost
 • Standardi rada
 • Životna sredina (opciono)
 • Poslovne etike (opciono)

ETI (Ethical Trade Initiative) osnovni kodeks je suština SMETA zahteva i obuhvata 9 društvenih aspekata:

 1. Radni odnos je slobodno izabran
 2. Poštuje se sloboda udruživanja i pravo na kolektivno pregovaranje
 3. Radni uslovi su bezbedni i higijenski
 4. Dečiji rad se ne sme koristiti
 5. Minimalne zarade su garantovane
 6. Radni sati nisu prekomerni
 7. Diskriminacija se ne praktikuje
 8. Redovno zaposlenje je obezbeđeno
 9. Surovo i nehumano postupanje nije dozvoljeno

Preuzmite tekst ETI kodeksa

Samim prihvatanjem saradnje, svi dobavljači proizvoda i usluga iz našeg lanca snabdevanja obavezani su na poštovanje i primenu principa ETI kodeksa.Usaglašenosti

ISO 19752/19798

ISO/IEC 19752 je metod ISO standarda za određivanje broja odštampanih strana toner kertridža za monohromatske laserske uređaje.
ISO/IEC 19798 je metod ISO standarda za određivanje broja odštampanih strana toner kertridža za laserske uređaje u boji.

Deklaracija o nanočesticama

Toner prah koji Clover koristi u našim laserskim ketridžima ne sadrži čestice koje je moguće detektovati na nano nivou a da pritom ne prijanjaju čvrsto za mešavinu toner praha, kao što je propisano u French enforcement dekretu broj 2012-232, 17. februara 2012.

DIN 33870-1/2

Dva standarda DIN 33870-1 (uređaji za crno-belo štampanje) i DIN 33870-2 (uređaji za štampanje u 4 boje) definišu zahteve kvaliteta za proces reproizvodnje modula toner praha i odgovarajuće metode ispitivanja. Važan deo, kao i osnovni kriterijum za ekološku etiketu Blue Angel, su zahtevi da se razmotre zdravstvene karakteristike toner praha u skladu sa zakonskim odredbama u cilju sprečavanja bilo kakve opasnosti po zdravlje. Definisane specifikacije za etiketiranje kertridža, na pakovanju i na internetu obezbeđuju veću transparentnost.

REACH

REACH je regulativa Evropske komisije o hemikalijama i njihovom bezbednom korišćenju (EC 1907/2007). Bavi se registracijom, evaluacijom, autorizacijom i ograničavanjem hemijskih supstanci. Ovaj zakon je stupio na snagu 1. juna 2007. godine, sa faznim rokovima do 2018. godine.
Svrha REACH je da poboljša zaštitu ljudskog zdravlja i životne sredine kroz bolju identifikaciju inherentnih svojstava hemijskih supstanci u ranoj fazi. REACH takođe promoviše inovaciju i konkurentnost evropske hemijske industrije.

WEEE Directive 2012/19/EU

Direktiva za otpad elektronske i električne opreme
Cilj ove direktive je da promoviše ponovnu upotrebu, reciklažu i druge oblike oporavka električnog otpada i elektronske opreme (WEEE) kako bi se smanjila količina otpada koja se odlaže i poboljšale ekološke performanse privrednih subjekata koji učestvuju u oporavku WEEE. To se postiže postavljanjem kriterijuma za sakupljanje, tretman i povrat otpada električne i elektronske opreme. Direktiva je preinačena Direktiva 2002/96/EC.
WEEE direktiva je modifikovana u ono što se obično naziva WEEE2. Implementacija WEEE2 i vremenski okvir za uključivanje toner i inkjet kertridža zavisi od lokacije u Evropi. Clover Environmental Solutions je preduzeo neophodne korake u svojim centrima za obradu u Velikoj Britaniji i Nemačkoj kako bi ispunio zahteve u vezi sa licenciranjem, isporukom i izveštavanjem koji su neophodni za upravljanje prikupljanjem iskorišćenih kertridža.

Ako želite da saznate više o ovoj temi, ovde možete da preuzmete Informacije o električnom i elektronskom otpadu (WEEE) za klijente.

Informacije
Zatvori
Informacije
Zatvori
Informacije
Zatvori
Informacije
Zatvori
 
Zatvori

INFORMACIJE
Zatvori

Da li ste sigurni da želite da se izlogujete?

INFORMACIJE
Zatvori

Pritisnite OK da biste prebacili region na Clover Imaging Group

Višestruki izbor
Zatvori

Ova stavka je dostupna za direktnu prodaju ili razmenu kupovine
Molimo izaberite ispod.

Povrati informacije naloga
Zatvori
Da biste povratili informacije Vaše prijave, upišite Vaš email:
 
Molimo sačekajte...
Loader
Informacije

Hvala na interesovanju za CIG! Zbog visoke funkcionalnosti našeg sajta, možemo da podržimo samo najnovije web pretraživače. Preporučujemo da preuzmete najnoviju verziju Vašeg pretraživača. Internet Explorer, Google Chrome ili Mozilla Firefox.

Informacije

Vaša sesija ističe za5minut(a).


Informacije

Vaša sesija je istekla. Vi ćete sada biti vraćeni na početnu stranicu.


Greška prilikom povraćaja informacija
Zatvori
Hvala
Zatvori
Video materijal
Zatvori
Video materijal
Zatvori
Video materijal
Zatvori
Video materijal
Zatvori
Postavi logo
Zatvori

Dozvoljeni format: .jpg, .png, .bmp; Max:1024x768px; Min:590x307px.

Informacije dostave ()

Close
INFORMACIJE
Zatvori

Vaš dokument je kreiran. Molimo sačekajte dok ne započne preuzimanje.


Pravila i Uslovi
Zatvori
Lista adresa za dostavu Vidi sve adrese
Zatvori
Kliknite adresu da biste je izabrali
Dodaj novu Dostavu-na adresu
Zatvori
* Obavezno polje
Kako funkcioniše?
Zatvori

Kliknite zeleno dugme "Kreiraj novog korisnika"

Popunite polja u formularu za vašeg novog korisnika. Izaberite koje dozvole novi korisnik treba da ima i dodelite im korisničko ime i lozinku. Kliknite na Sačuvaj. Dobićete E-mail kojim se potvrđuje da je novi korisnik uspešno kreiran. Pratite ovu proceduru za podešavanje svakog novog korisnika.

Nakon što ste kreirali novog korisnika, on će dobiti automatski Email sa svojim novim korisničkim imenom i lozinkom. On će dobiti uputstva o tome kako da promeni svoju lozinku i moći će ako želi da izabere svoju šifru. Međutim, vi ćete kao administrator uvek imati pristup za brisanje / editovanje korisnika, moći ćete videti njihove informacije o profilu (uključujući i njihove lozinke) i menjati dozvole.

Ako treba da izmenite korisnika, postoje linkovi pored svakog korisnika sa kojima možete da izmenite ili izbrišete profil korisnika.

Ako želite da izbrišete korisnika, korisnik će se pojaviti na stranici izbrisanih korisnika i možete ga ponovo aktivirati u bilo kom trenutku ako je potrebno da to uradite.

CIG Video
Zatvori
Informacije
Zatvori

Otpremi Pravila i uslove
Zatvori

Dozvoljeni format: .pdf; Maksimalna veličina datoteke: 5MB.

INFORMACIJE

Postavi logo kupca
Zatvori

Dozvoljeni format: .jpg, .jpeg, .png, .bmp; Maksimalna veličina datoteke: 5MB.