Sertifikacija i opisi programa


CIG ispunjava dole navedene sertifikacije i usaglašavanja. CIG sertifikati su specifični za određenu lokaciju. Za kompletnu listu kliknite ovde.


Za više informacija, molimo Vas kontaktirajte info@cloverimaging.eu

ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 je najopštiji nivo ISO 9000:2000 serije kada je u pitanju sistem upravljanja kvalitetom i pokriva sve, od dizajna i razvoja, preko proizvodnje i distribucije proizvoda i usluga. Glavni cilj je da se omogući kompaniji ispunjavanje sistema menadžmenta kvaliteta u cilju kontinuiranog i konzistentnog načina pružanja proizvoda i usluga koji zadovoljavaju potrebe kupaca, i zadovoljavaju važeće zakonske i regulatorne zahteve. Nova revizija ISO 9001:2015 ima za cilj da pruži dodatnu vrednost poboljšavajući zadovoljstvo potrošača kroz efikasnu primenu sistema, uključujući analize procene rizika, definisanje programa za minimalizovanje potencijalnih rizika, unapređenje sistema menadžmenta kvaliteta i usaglašenosti sa kupcima, investitorima i važećim zakonskim i statutatornim zahtevima.

ISO 14001:2015

ISO 14001:2015 je međunarodni standard koji određuje zahteve za upravljanje zaštitom životne sredine (EMS) koji kompanije mogu da primenjuju kako bi osnažile sopstveno ekološko delovanje. U skladu sa politikom delovanja same organizacije, planirani rezultati upravljanja zaštitom životne sredine uključuju:

 • jačanje ekološkog delovanja
 • ispunjavanje obaveza usklađenosti
 • postizanje ekoloških ciljeva

ISO 14001:2015 je primenljiv na bilo koju organizaciju bez obzira na veličinu, vrstu i prirodu, a odnosi se na ekološke aspekte sopstvenih aktivnosti, proizvode i usluge za koje organizacija definiše da može bilo da kontroliše, ili da vrši uticaj uzimajući u obzir životni ciklus proizvoda.

ISO 50001:2018

Cilj ovog međunarodnog standarda je da omogući organizacijama da uspostave sisteme i procese koji su neophodni za unapređenje korišćenja energije, uključujući energetsku efikasnost, upotrebu i potrošnju. Implementacija ovog standarda ima za cilj da dovede do smanjenja emisije gasova koji dovode do efekta staklene bašte, smanjenja troškova energije, i drugih relevantnih uticaja na životnu sredinu putem sistematskog upravljanja energijom.

ISO 45001:2018

ISO 45001:2018 je novi standard za bezbednost i zdravlje na radu (OH&S). Sa preko 70 zemalja učesnica u izradi ovog standarda, ISO 45001:2018 će zameniti OHSAS 18001:2007. Tranzicioni period će trajati do 2021. godine. Iako pod velikim uticajem OHSAS 18001:2007, ISO 45001:2018 zauzima proaktivniji stav prema kontroli rizika.

Ovaj standard je razvijen od stane komiteta za profesionalno zdravlje i eksperata za bezbednost, i prati druge glavne sisteme upravljanja kao što su ISO 14001:2015 i ISO 9001:2015.

ISO 45001:2018 specificira upravljanje zahtevima za bezbednost i zdravlje na radu (OH&S) i daje smernice za njegovu upotrebu. Ima za cilj da omogući organizacijama pružanje bezbednog i zdravog radnog okruženja, sa ciljem sprečavanja povreda na radu i lošeg zdravstvenog stanja, kao i proaktivnom unapređenju OH&S rezultata. Ovaj standard je primenjiv na bilo koju organizaciju koja želi da uspostavi, implementira i održava OH&S sistem upravljanja kako bi unapredila bezbednost i zdravlje na radu, eliminisala opasne i minimalizovala OH&H rizike (uključujući sistemska oboljenja), iskoristila OH&S prilike, i identifikovala neusaglašenosti OH&S upravljanja u vezi sa sopstvenim aktivnostima.

STMC

STMC (Odbor za standardizovane metode testiranja) je međunarodni odbor formiran sa ciljem da pronalazi i promoviše standardizovane metode testiranja u industriji kertridža za štampače. Test metode se koriste za procenu performansi laser toner kertridža. STMC koristi ASTM (Američko društvo za testiranje i materijale) test metode kao što su ASTM F 1856 – određivanje kapaciteta štampe (pokrivenost stranice 5 +/- 0.5%) i ASTM F 2036 – gustina štampe i pozadina. Test metode se koriste za procenu reproizvedenih toner kertridža u poređenju sa drugim kertridžima, obično OEM kertridžima.

LGA/TÜV Rheinland Toxproof

Brojni Clover toner kertridži, štampajući uz izuzeno nisku emisiju dobili su oznaku "LGA schadstoffgeprüft" što znači “LGA testirano na zagađivače.” Upotreba ovih toner kertridža minimalizuje zdravstveni rizik korisnika, čineći ih potpuno prijemčivim za upotrebu. Nemački institut za ispitivanje TÜV Rheinland LGA Products GmbH dodeljuje sertifikate "LGA schadstoffgeprüft" nakon serije testova koji ispituju sadržaj štetnih supstanci u toner prahu i emisionih testova u specijalnim test komorama koji se obavljaju tokom procesa štampanja.

LGA sertifikat je u procesu zamene za TÜV Rheinland Toxproof. CIG pažljivo prati razvoj ove oznake kako bi osigurao kontinuiranu usklađenost, podjednako sa pravilima i smernicama.

BLUE ANGEL

Blue Angel (Der Blauer Engel) je nemačka ekološka oznaka za proizvode i usluge koji imaju dokazano ekološke aspekte. Postoji od 1978. godine.

Kompanije kojima je dodeljen Blue Angel dokazuju svoju posvećenost zaštiti životne sredine. RAL-UZ177 je standard za prerađene toner kertridže koji se koriste u elektrofotografskim kancelarijskim uređajima sa funkcijom štampanja. Milioni potrošenih kertridža završe kao otpad ukoliko nisu reciklirani. Blue Angel sertifikuje kertridže kao alternativu originalnim proizvodima i pomaže smanjenju otpada (implementacija sistema za povraćaj) i očuvanju resursa. Blue Angel sertifikovani kertridži takođe ukazuju da je emisija po jedinici kontrolisana, i u propisanim granicama.

NORDIC SWAN OZNAKA

Swan Eco oznaka je oznaka standarda zajednička za sve zemlje nordijskog regiona uspostavljena od strane nordijskog saveta ministara 1989. godine. Ovo se postiže dobrovoljnim sistemom dozvola, gde podnosilac zahteva pristaje da prati generalne smernice predložene od strane Nordic Ecolabelling organizacije u saradnji sa zainteresovanim stranama. Ovi kriterijumi uključuju ekološke, kvalitativne i zdravstvene argumente. Jednostavna poruka povezana sa Swan oznakom jeste da određeni proizvod predstavlja ekološki dobar izbor.

KOMPANIJA SPECIJALIZOVANA ZA UPRAVLJANJE OTPADOM (EfB)

Od 1996. godine “Kompanija specijalizovana za upravljanje otpadom” predstavlja industrijski specijalizovanu oznaku kvaliteta usko povezanu sa nemačkim Zakonom o zatvorenoj cirkularnoj ekonomiji i otpadu (KrW- / AbfG) koja je postala poznata odlika kompanija za upravljanje otpadom, a sada je predmet još strožijih pravnih zahteva putem nemačkog Zakona o cirkularnoj ekonomiji (KrWG) (§§ 56 and 57 KrWG) iz 2012. godine.

Lista kriterijuma sa jedinstvenim minimalnim standardima propisana je Pravilnikom o kompanijama za upravljanje otpadom. Ona obuhvata zahteve prema organizaciji, opremi i radu kompanije, kao i pouzdanost i kompetentnost kadra.

Dodeljivanje oznake kvaliteta “Kompanija specijalizovana za upravljanje otpadom” u sebi sadrži i inicijalno odobrenje i tretman WEEE otpada u skladu sa nemačkim zakonom o stavljanju robe u promet na tržište, povratu iste, i daljem ekološkom tretmanu i odlaganju električne i elektronske opreme (ElektroG).Društvena odgovornost

SMETA

SMETA (Sedex Members Ethical Trade Audit) je jedna od najčešće korišćenih etičkih revizija na svetu.

SEDEX je globalna, neprofitna, članska organizacija. Ona je veb baza najveće svetske platforme za deljenje etičkih i društevno odgovornih podataka o dobavljačima u lancima snabdevanja.

SMETA je postupak revizije koji predstavlja skup dobre prakse u samoj tehnici etičke revizije. To nije kodeks sprovođenja, nova metodologija ili sertifikacioni proces. Koristeći SMETA-u, dobavljač može imati sprovedenu jednu reviziju koju će podeliti sa više kupaca u okviru SEDEX platforme.

SMETA metodologija koristi ETI osnovni kodeks i lokalni zakon kao merni instrument. Uključuje četiri modula:

 • Zdravlje i bezbednost
 • Standardi rada
 • Životna sredina (opciono)
 • Poslovne etike (opciono)

ETI (Ethical Trade Initiative) osnovni kodeks je suština SMETA zahteva i obuhvata 9 društvenih aspekata:

 1. Radni odnos je slobodno izabran
 2. Poštuje se sloboda udruživanja i pravo na kolektivno pregovaranje
 3. Radni uslovi su bezbedni i higijenski
 4. Dečiji rad se ne sme koristiti
 5. Minimalne zarade su garantovane
 6. Radni sati nisu prekomerni
 7. Diskriminacija se ne praktikuje
 8. Redovno zaposlenje je obezbeđeno
 9. Surovo i nehumano postupanje nije dozvoljeno

Kliknite ovde kako biste preuzeli ETI kodeks

Prihvatanjem poslovnog partnerstva sa CIG kompanijom, svi naši dobavljači proizvoda i usluga su dužni da poštuju i primenjuju principe ETI kodeksa.Usaglašenosti

ISO/IEC 19752 i ISO/IEC 19798

Monohromatski laser kertridži

ISO/IEC 19752 je standardna ISO metoda za određivanje kapaciteta štampe toner kertridža na monohromatskim laser uređajima za štampanje.

Laser kertridži u boji

ISO/IEC 19752 je standardna ISO metoda za određivanje kapaciteta štampe toner kertridža na laser uređajima za štampanje u boji.

Deklaracija o nanomaterijalima

Toner prahovi koje koristi Clover ne sadrže količinu ni jedne supstance koja se može detektovati na nanoskali* a da ta supstanca prethodno nije snažno sjedinjena u smeši tonera** kao što je to definisano Franuskim dekretom, broj 2012-232 dana 17. februara 2012. godine.

* “Supstanca na nanoskali” je definisana članom 3 EC regulative br. 1907-2006, kao supstanca namerno proizvedena na nanometrijskoj skali, koja sadrži čestice u nesjedinjenom stanju ili kao agregat ili kao aglomerat i gde je za minimalnu proporciju čestica na skali veličine čestica, jedna ili više spoljnih dimenzija u rasponu veličine od 1nm do 100nm.

** “Sadržano bez da je sjedinjeno u smeši” se definiše kao namerno ubacivanje u smešu iz koje će potom biti ekstrahovano ili pušteno pod normalnim ili predvidivim uslovima u upotrebu.

Na osnovu ovoga, i u skladu sa zakonom, naše razumevanje je da nema potrebe da se bilo koji od naših proizvoda prijavi francuskim vlastima.

DIN 33870-1/2

DIN je skraćenica za “Deutsches Institute für Normung” (Nemački Institut za standardizaciju). Dva standarda DIN 33870-1 (monohromatski uređaji za štampanje) i DIN 33870-2 (uređaji za štampanje u boji) definišu zahteve kvaliteta za proces reproizvodnje toner kertridža i odgovarajuće test metode. Testiranje na genetski štetne supstance, adheziju tonera, kapacitet štampe i test emisije u klimatskim komorama su obavezujući uslovi za ispunjavanje DIN kriterijuma. DIN 33870-1/2 je važan deo i osnovni kriterijum za Blue Angel ekološku oznaku, uzimajući u obzir svojstva tonera u skladu sa zakonskim odredbama, kako bi se sprečile potencijalne posledice po zdravlje ljudi.

AMES test

AMES je biološka procena mutagenog potencijala hemijskih jedinjenja. Obaveza USKLAĐENOSTI zahteva jeste da je rezultat AMES testa negativan.

REACH

REACH je regulativa Evropske zajednice o hemikalijama i njihovom bezbednom korišćenju (EC1907/2007). Regulativa se bavi registracijom, evaluacijom i autorizacijom hemijskih supstanci. Ovaj zakon je stupio na snagu 1. juna 2007. godine, a realizovan u nekoliko etapa do 2018. godine. Svrha REACH regulative je da se unapredi zaštita ljudskog zdravlja i životne sredine putem bolje identifikacije osnovnih svojstava hemijskih supstanci u ranoj fazi. REACH je takođe namenjen promovisanju inovacija i razvoju konkurentnosti hemijske industrije u okviru Evropske unije.

Kompanija CIG prati sve zahteve REACH regulative od avgusta 2008. godine u pogledu upotrebe supstanci koje se koriste u našim proizvodima. Od tada, CIG je ažurirao sve “Bezbednosne listove” u skladu sa REACH regulativom i CLP zahtevima. CIG naglašava da ne postoje SVHC (supstance visokog rizika) u našim proizvodima, niti supstance koje su zabranjene Aneksima XIV ili XVII, na osnovu najnovijeg spiska supstanci koje su objavila relevanta tela. CIG će nastaviti da prati svaki dalji razvoj u vezi sa ovom direktivom, kako bi osigurala potpunu i kontinuiranu usaglašenost.

WEEE direktiva 2012/19/EU

Evropska direktiva o “Električnom i elektronskom otpadu” (WEEE) koja je postala Evropski zakon u februaru 2003. godine a potom revidirana u takozvanu WEEE II direktivu u 2012. godini, ustanovljena je u kombinaciji sa EU “Direktivom o otpadu” koja predstavlja okvir i opšte smernice za tretman otpada u skladu sa WEEE.

Danas se većina inkdžet i toner kertridža smatra elektronskim otpadom, i stoga potpada pod opseg WEEE direktive. WEEE direktiva obavezuje sve zemlje članice EU da ugrađuju odredbe direktive u svoje nacionalne zakone, postavljajući ciljeve za prikupljanje, oporavak i reciklažu svih vrsta električnog i elektronskog otpada. Dodatno, obavezuje proizvođače i distributere elektronske i električne opreme da budu usaglašeni sa različitim specifikacijama. U tom kontekstu, proizvođač je vlasnik robne marke i logotipa koji se nalazi na kertridžu i njegovom pakovanju koji se stavljaju u promet na tržište. Na primer, privatne robne marke za koje Clover proizvodi smatraju se proizvođačima, i oni moraju voditi računa o registraciji i svim procesima u vezi sa tim. Takozvana “obaveza proizvođača” se može razlikovati od zemlje do zemlje članice EU zbog različitog tumačenja nacionalnih zakona. U pozadini ove priče stoji da se obaveze u sklopu WEEE direktive moraju procenjivati za svaku državu članicu gde se stavljaju kertridži u promet pod sopstvenom robnom markom. Štaviše, obaveze pojedinih zemalja moraju biti ispunjene putem ogranaka ili zvaničnih, službeno ovlašćenih predstavnika na lokalnom nivou. Za više informacija, molimo Vas posetite ovaj link.

CE oznaka

CE oznaka (originalno EC znak) je oznaka usaglašenosti koja se odnosi na određene kategorije proizvoda koji se prodaju u okviru Evropske ekonomske zajednice (EEA). Oznaka CE označava da je proizvođač obezbedio usaglašenost proizvoda sa zahtevima bilo koje EU direktive koja je trenutno u primeni. Slova “CE” označavaju “Conformite Europeenne” (“Evropska usaglašenost”). Kada se oznaka CE nalazi na proizvodu, proizvođač je dužan da održava Izjavu o usklađenosti (“DoC”) za taj proizvod, identifikujući sve važeće EU direktive.

CIG prati pravila usaglašenosti ove oznake i nastaviće da se ponaša u skladu sa promenama.

RoHS

EU RoHS 2 se odnosi na Direktivu 2011/65/EU u vezi sa restrikcijom upotrebe određenih opasnih supstanci u električnim i elektronskim uređajima (EEE). Zamenila je prvu EU RoHS direktivu 2002/95/EC (RoHS 1) i stupila je na snagu 21. jula 2011. godine. RoHS 2 trenutno ograničava upotrebu 10 opasnih supstanci u EEE i one su uključene u Aneks II ove Direktive 2011/65/EU.

Kompanija CIG ispunjava zahtev ove direktive, i nastaviće da prati njen razvoj kako bi održala status koji je ujedno i uslov za poštovanje gore navedenih pravila i propisa.

Informacije
Zatvori
Informacije
Zatvori
Informacije
Zatvori
Informacije
Zatvori
 
Zatvori

INFORMACIJE
Zatvori

Da li ste sigurni da želite da se izlogujete?

INFORMACIJE
Zatvori

Pritisnite OK da biste prebacili region na Clover Imaging Group

Višestruki izbor
Zatvori

Ova stavka je dostupna za direktnu prodaju ili razmenu kupovine
Molimo izaberite ispod.

Povrati informacije naloga
Zatvori
Da biste povratili informacije Vaše prijave, upišite Vaš email:
 
Molimo sačekajte...
Loader
Informacije

Hvala na interesovanju za CIG! Zbog visoke funkcionalnosti našeg sajta, možemo da podržimo samo najnovije web pretraživače. Preporučujemo da preuzmete najnoviju verziju Vašeg pretraživača Internet Explorer, Google Chrome ili Mozilla Firefox.

Informacije

Vaša sesija ističe za 5 minut(a).


Informacije

Vaša sesija je istekla. Vi ćete sada biti vraćeni na početnu stranicu.


Greška prilikom povraćaja informacija
Zatvori
Hvala
Zatvori
Video materijal
Zatvori
Video materijal
Zatvori
Video materijal
Zatvori
Video materijal
Zatvori
Postavi logo
Zatvori

Dozvoljeni format: .jpg, .png, .bmp; Max:1024x768px; Min:590x307px.

Informacije dostave ()

Close
INFORMACIJE
Zatvori

Vaš dokument je kreiran. Molimo sačekajte dok ne započne preuzimanje.


Pravila i Uslovi
Zatvori
Lista adresa za dostavu Vidi sve adrese
Zatvori
Kliknite adresu da biste je izabrali
Dodaj novu Dostavu-na adresu
Zatvori
* Obavezno polje
Kako funkcioniše?
Zatvori

Kliknite zeleno dugme "Kreiraj novog korisnika"

Popunite polja u formularu za vašeg novog korisnika. Izaberite koje dozvole novi korisnik treba da ima i dodelite im korisničko ime i lozinku. Kliknite na Sačuvaj. Dobićete E-mail kojim se potvrđuje da je novi korisnik uspešno kreiran. Pratite ovu proceduru za podešavanje svakog novog korisnika.

Nakon što ste kreirali novog korisnika, on će dobiti automatski Email sa svojim novim korisničkim imenom i lozinkom. On će dobiti uputstva o tome kako da promeni svoju lozinku i moći će ako želi da izabere svoju šifru. Međutim, vi ćete kao administrator uvek imati pristup za brisanje / editovanje korisnika, moći ćete videti njihove informacije o profilu (uključujući i njihove lozinke) i menjati dozvole.

Ako treba da izmenite korisnika, postoje linkovi pored svakog korisnika sa kojima možete da izmenite ili izbrišete profil korisnika.

Ako želite da izbrišete korisnika, korisnik će se pojaviti na stranici izbrisanih korisnika i možete ga ponovo aktivirati u bilo kom trenutku ako je potrebno da to uradite.

CIG Video
Zatvori
Informacije
Zatvori

Otpremi Pravila i uslove
Zatvori

Dozvoljeni format: .pdf; Maksimalna veličina datoteke: 5MB.

INFORMACIJE

Postavi logo kupca
Zatvori

Dozvoljeni format: .jpg, .jpeg, .png, .bmp; Maksimalna veličina datoteke: 5MB.